روفرشی زرکدار ممتاز کد 06

روفرشی زرکدار ممتاز کد06

روفرشی زرکدار ممتاز کد 06
رنگ بندی:سورمه ای، زرشکی، گردویی، فیروزه ای، کرم، طوسی، قهوه ای روشن ، قهوه ای تیره
سایزبندی:6 متری، 3متری

روفرشی زرکدار ممتاز کد 015

روفرشی زرکدار ممتاز کد 015

روفرشی زرکدار ممتاز کد 015

رنگ بندی:سورمه ای، زرشکی، گردویی، فیروزه ای، کرم، طوسی، قهوه ای روشن ، قهوه ای تیره
سایزبندی:12متری، 9متری، 6 متری

روفرشی زرکدار ممتاز کد018

روفرشی زرکدار ممتاز کد 018

روفرشی زرکدار ممتاز کد 018
رنگ بندی:سورمه ای، زرشکی، گردویی، فیروزه ای، کرم، طوسی، قهوه ای روشن ، قهوه ای تیره
سایزبندی:12متری، 6 متری، 3متری

روفرشی زرکدار ممتاز کد 011

روفرشی زرکدار ممتاز کد 011

روفرشی زرکدار ممتاز کد 011
رنگ بندی:سورمه ای، زرشکی، گردویی، فیروزه ای، کرم، طوسی، قهوه ای روشن ، قهوه ای تیره
سایزبندی:12متری، 9متری، 6 متری، 3متری

 

روفرشی زرکدار ممتاز کد 07

روفرشی زرکدار ممتاز کد 07


روفرشی زرکدار ممتاز کد 07
رنگ بندی:سورمه ای، زرشکی، گردویی، فیروزه ای، کرم، طوسی، قهوه ای روشن ، قهوه ای تیره
سایزبندی:12متری، 9متری، 6 متری، 3متری،1*0/75 ،1*1/5

روفرشی زرکدار ممتاز کد 02

روفرشی زرکدار کد02

روفرشی زرکدار ممتاز کد 02
رنگ بندی:سورمه ای، زرشکی، گردویی، فیروزه ای، کرم، طوسی، قهوه ای روشن ، قهوه ای تیره
سایزبندی:12متری، 9متری، 6 متری، 3متری

 

روفرشی مخمل کد 100

روفرشی مخمل کد100

روفرشی مخمل کد100

رنگ بندی:سورمه ای، زرشکی، گردویی، فیروزه ای،طوسی، قهوه ای روشن ، قهوه ای تیره
سایزبندی:12متری، 9متری، 6 متری، 3متری

روفرشی مخمل ابریشم کد 197

روفرشی مخمل ابریشم کد 197
رنگ بندی:سورمه ای، زرشکی، گردویی، فیروزه ای، کرم، طوسی، قهوه ای روشن ، قهوه ای تیره
سایزبندی:12متری، 6 متری

 

روفرشی مخمل ابریشم کد 198

روفرشی مخمل ابریشم کد 198

روفرشی مخمل ابریشم کد 198
رنگ بندی:سورمه ای، زرشکی، گردویی، فیروزه ای، کرم، طوسی، قهوه ای روشن ، قهوه ای تیره
سایزبندی:12متری

 

روفرشی مخمل ابریشم کد 199

روفرشی مخمل ابریشم 199

روفرشی مخمل ابریشم کد 199
رنگ بندی:سورمه ای، زرشکی، گردویی، فیروزه ای، کرم، طوسی، قهوه ای روشن ، قهوه ای تیره
سایزبندی:12متری، 9متری، 6 متری

 

UP

Template Design:karimi