روفرشی مخمل کد 100

روفرشی مخمل کد100

روفرشی مخمل کد100

رنگ بندی:سورمه ای، زرشکی، گردویی، فیروزه ای،طوسی، قهوه ای روشن ، قهوه ای تیره
سایزبندی:12متری، 9متری، 6 متری، 3متری

روفرشی مخمل ابریشم کد 197

روفرشی مخمل ابریشم کد 197
رنگ بندی:سورمه ای، زرشکی، گردویی، فیروزه ای، کرم، طوسی، قهوه ای روشن ، قهوه ای تیره
سایزبندی:12متری، 6 متری

 

روفرشی مخمل ابریشم کد 198

روفرشی مخمل ابریشم کد 198

روفرشی مخمل ابریشم کد 198
رنگ بندی:سورمه ای، زرشکی، گردویی، فیروزه ای، کرم، طوسی، قهوه ای روشن ، قهوه ای تیره
سایزبندی:12متری

 

روفرشی مخمل ابریشم کد 199

روفرشی مخمل ابریشم 199

روفرشی مخمل ابریشم کد 199
رنگ بندی:سورمه ای، زرشکی، گردویی، فیروزه ای، کرم، طوسی، قهوه ای روشن ، قهوه ای تیره
سایزبندی:12متری، 9متری، 6 متری

 

روفرشی ممخمل ابریشم ممتاز کد 204


روفرشی مخمل ابریشم ممتاز کد 204
رنگ بندی:سورمه ای، زرشکی، گردویی، فیروزه ای، کرم، طوسی، قهوه ای روشن ، قهوه ای تیره
سایزبندی:12متری، 9متری، 6 متری، 3متری

روفرشی مخمل ابریشم ممتاز کد201

روفرشی مخمل ابریشم ممتاز کد 201

روفرشی مخمل ابریشم ممتاز کد 201
رنگ بندی:سورمه ای، زرشکی، گردویی، فیروزه ای، کرم، طوسی، قهوه ای روشن ، قهوه ای تیره
سایزبندی:12متری، 9متری، 6 متری، 3متری

 

روفرشی مخمل ابریشم ممتاز کد 200

روفرشی مخمل ابریشم ممتاز کد 200

روفرشی مخمل ابریشم ممتاز کد 200

رنگ بندی:سورمه ای، زرشکی، گردویی، فیروزه ای، کرم، طوسی، قهوه ای روشن ، قهوه ای تیره
سایزبندی:12متری، 9متری، 6 متری، 3متری

 

روفرشی مخمل ابریشم ممتاز کد 203

روفرشی مخمل ابریشم ممتاز کد 203

 

UP

Template Design:karimi