کد۰۳۶

مدل :گل و۳تاکمبین ،راه ،زمینه،شانل ساده

رنگبندی :دارای ۳۵ رنگ مختلف شانل مات وبراق در شش رنگ چله