روفرشی زرکدار دوشانل کد ۰۴

روفرشی دوشانل کد 04

پارچه کد ۳۴۸۲

پارچه کد ۳۴۸۲
گل وکمبین وتک گل وشانل ساده
دارای ۱۶ رنگ متنوع