کد۰۳۶

مدل :گل و۳تاکمبین ،راه ،زمینه،شانل ساده

رنگبندی :دارای ۳۵ رنگ مختلف شانل مات وبراق در شش رنگ چله

پتینه مات کد ۲۱۸

پارچه کد ۳۴۸۲

پارچه کد ۳۴۸۲
گل وکمبین وتک گل وشانل ساده
دارای ۱۶ رنگ متنوع